Connect with us

Scena

Vlada FBiH potvrdila imenovanje novih članova Uprave Elektroprivrede HZ HB

Vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dala prethodnu suglasnost za donoÅ¡enje Odluke o razrjeÅ¡enju vrÅ¡itelja dužnosti članova Uprave – izvrÅ¡nih direktora ovog gospodarskog poduzeća. TakoÄ‘er, dana je suglasnost da na ove dužnosti, na osnovu natječajne procedure, na mandat od četiri godine budu imenovani Ilija Đolo (za proizvodnju električne energije), Ilija Bakalar (za distribuciju električne energije), Ivica Pavković (za opskrbu električnom energijom), Anto TutiÅ¡ (za ekonomske poslove), Branka Dadić (za pravne poslove) i Drago Bago (za razvoj).

Vlada FBiH je utvrdila kriterije i donijela odluke o raspisivanju javnih natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz redova hrvatskog i srpskog naroda.

Za učešće u radu i odlučivanju na sjednicama skupština gospodarskih društava Vlada FBiH je ovlastila Adnana Frljaka (Binas d.o.o. Bugojno), Suada Krvavca (Pretis d.d. Vogošća), Ernesta Đonku (Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Jakuba Mušinbegovića (PS Vitezit d.o.o. Vitez).

Ernest Đonko je ovlašten da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Federaciju BiH radi potpisivanja Sporazuma članova Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, ispred državnog kapitala. Ujedno, premijera FBiH Fadila Novalića Vlada je ovlastila za potpisivanje punomoći sa obavezujućem uputom za potpisivanje Sporazuma članova Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar.

Vlada je imenovala Radnu grupu čiji je zadatak je da, nakon ostvarivanja uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih automobila, sačini analizu voznog parka kojim raspolažu budžetski korisnici, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana, predloži model za smanjenje troškova za ove namjene.

U Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća danas u imenovani Enisa Bajrović (predsjednica), Maida Mekić-Skrobanović, Ramo Dautbašić, Bajram Pešković, Samir Čolak, Nervin Dacić, Senad Zekić i Stanko Slišković (članovi).

Imenovana je i Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, u sastavu Maida Mekić-Skrobanović (predsjednica), Ramo Dautbašić, Enisa Bajrović, Bajram Pešković, Mustafa Žiga, Nervin Dacić, Ilijaz Čamdžić i Stanko Slišković (članovi).

Na današnjoj sjednici je utvrđen tekst javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za dva člana Nadzornog odbora u gospodarskom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo. tropolje.info

Continue Reading