Connect with us

Kultura

Tjedni komentar… dostojanstven veleučilišni nastup prof. dr. sc. Ive Čolaka u TV Kompasu.

Vraćaju me sjećanja na davna vremena kad smo imali samo radio i večernja sijela po kućama, e na tim sijelima bi se razgovaralo o vijestima i nastupima  uglednika i stručnjaka, komentiralo bi se sve i sve se primjećivalo, a posljednji bi bio komentar o javnom nastupu. Vremena prolaze ali običaji ostaju, i danas komentiramo, večernja sijela su zamijenili kafići i šetnice, trgovi i parkovi.
U Hercegovini je TV Kompas prepoznat kao zanimljiva i hvale vrijedna emisija, a urednik prof Vasilj kao znalac svoga posla. Ovaj put ističemo snažnu temu i  uvaženog gosta, a i javnost je iskazala veliko zanimanje. Iskreno, nisam profesionalac u pisanju ali sam snažan u komunikaciji sa ljudima, poznajem mnogo osoba, profesionalaca u različitim oblastima i svjedoka vremena pa se usudim komentirati javni nastup prof dr.sc Ive Čolaka o  filmu ZIDINE  … Čista desetka profesore, sad mi je jasno zašto je Džon Teri bio najbolji obrambeni igrač u svijetu, jednostavno igrao najbolje, tako i prof. dr.sc. Ivo Čolak  jedinstven, a jednostavan, s glavnom uputom “pogledajte film, komentirajte”.
U utorak projekcija dokumentarnog filma Ive Čolaka “Zidine” o logorima za Hrvate
Upustiti se u kreiranje filma na ovu temu mogao je samo znalac – profesionalac koji ima svoj cilj  i poslanje.  Preporuka svima,  pogledajte  gostovanje u TV Kompasu  a hvala Bogu danas imamo tehnologije da emisije i filmove gledamo po volji.  Ističem kao  primjer kako je dobro pozvati ljude, promovirati njihova dostignuća,  bilježiti uspjehe, možemo biti ponosni na uspjehe i dostignuća  naših sugrađana.
Treba nam samopouzdanje ali i informacije, jer često o ljudima vrlo malo ili ništa ne znamo. Osobno Ivu Čolaka znam od prije Domovinskog obrambenog rata, u 90-tim se uključio među prvima  prije obvezne mobilizacije. Nama Prvim dragovoljcima je čast i zadovoljstvo imati u svom korpusu ovakvih “lavova” u svojoj struci.  Uvijek se neki detalj zalijepi za srce, a meni se zalijepila u sjećanje  ta čestitka za Božić 1993 godine upućena “ratnicima na prvoj liniji obrane” preko sredstava veze…  ” uz Božji blagoslov, da nas Bog čuva” a oko nas dva metra snijega, tišina grobna i taj siguran, ohrabrujući, snažan glas pun suosjećanja i mira. E to je bio profesor dr.sc. Ivo Čolak

Autor Objave Mladen LJubić-Vajta

Weekly comment… dignified polytechnic performance by prof.  Ph.D.  Ivo Čolak in TV Kompas.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 452 diplomanda – Jabuka.tv
 I am reminded of the old days when we only had a radio and evening gatherings at home, and at these gatherings we would discuss the news and performances of dignitaries and experts, comment on everything and everything was noticed, and the last would be a comment on a public performance.  Times pass but customs remain, and we comment today, the evening villages have been replaced by cafes and promenades, squares and parks.
 In Herzegovina, TV Kompas is recognized as an interesting and commendable show, and the editor, Prof. Vasilj, is recognized as an expert in his field.  This time we are highlighting a strong topic and a respected guest, and the public has also shown great interest.  Honestly, I’m not a professional in writing, but I’m strong in communicating with people, I know many people, professionals in different fields and witnesses of the times, so I dare to comment on the public performance of Prof. Ivo Čolak, Ph.D., about the film ZIDINE … Top ten, professor, now I’m  it is clear why John Terry was the best defensive player in the world, he simply played the best, so did prof.  Ph.D.Sc.  Ivo Čolak unique and simple, with the main instruction “watch the film, comment”.U utorak projekcija dokumentarnog filma Ive Čolaka “Zidine” o logorima za Hrvate
 Only a connoisseur could undertake the creation of a film on this topic – a professional who has his own goal and mission.  Recommendation to everyone, watch the guest appearance on TV Kompas, and thank God today we have the technology to watch shows and movies at will.  I point out as an example how good it is to invite people, promote their achievements, record successes, we can be proud of the successes and achievements of our fellow citizens.
 We need self-confidence but also information, because we often know very little or nothing about people.  Personally, I have known Ivo Čolak since before the Homeland Defense War, in the 90s he was among the first before the mandatory mobilization.  It is an honor and a pleasure for us First Volunteers to have such “lions” in our profession in our corps.  There is always a detail that sticks to the heart, and I remember that Christmas card in 1993 addressed to “warriors on the front line of defense” through the means of connection… “with God’s blessing, may God protect us” and around us two meters of snow  , grave silence and that sure, encouraging, strong voice full of compassion and peace.  And that was professor Ph.D.  Ivo Colak
Autor Objave Mladen LJubić-Vajta

Continue Reading