Connect with us

Scena

Česi već godinu dana ne žele platiti radove tvrtkama iz BiH

Domaće tvrtke koje su izvodile radove na koridoru Vc trebaju biti prioritet kada je u pitanju isplata iz Javnog poduzeća Autoceste FBiH. Naime, Vlada Federacije BiH je na svojoj posljednjoj sjednici podržala inicijativu za zaštitu domaćih kompanija podizvođača, podugovarača i dobavljača koji su bili angažirani na izgradnji koridora Vc.

Upozorenje Ministarstva

Razlog zbog kojeg je Vlada FBiH dala podrÅ¡ku ovoj inicijativi su komplikacije s isplatom za uraÄ‘ene radove, a na koje je upozorio i resorni ministar prometa i veza FBiH Denis Lasić. Prema informaciji iznesenoj na sastanku izmeÄ‘u predstavnika Federalnog ministarstva prometa i veza i vodstva JP Autoceste Federacije BiH, na kojem je i nastala spomenuta inicijativa, domaćim tvrtkama nije isplaćen dio radova koji su zavrÅ¡eni prije viÅ¡e od godinu dana. Na sastanku je konstatirano da JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ima stalne pritužbe podizvoÄ‘ača, posebno odobrenih podizvoÄ‘ača na poddionici Zvirovići – Kravice gdje je ugovorni partner JV OHL ŽS ÄŒeÅ¡ka Republika i Niskogradnja LaktaÅ¡i. “S obzirom na činjenicu da su radovi na predmetnom ugovoru okončani prije godinu dana i da postoje odreÄ‘ena potraživanja podizvoÄ‘ača koja joÅ¡ uvijek nisu izmirena, kao i na činjenicu da treba ići isplata 1/2 zadržanog iznosa, postavlja se pitanje sigurnosti vezane uz plaćanje obveza prema domaćim tvrtkama koje su bile angažirane na ovom projektu od OHL-a ŽS ÄŒeÅ¡ka Republika”, ističe se u informaciji sa spomenutog sastanka. tropolje.info

Continue Reading