Connect with us

BiH u EU

Vlada ŽZH usvojila dokument okvirnog proračuna 2019. – 2021.

Vlada ŽZH je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u utorak 3. srpnja održala 107. sjednicu, na kojoj je usvojila Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2019. – 2021. te ga dostavila Skupštini Županije Zapadnohercegovačke na upoznavanje.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine i Izvješće o utrošku sredstava “Tekuće zalihe” Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine.

Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru o usvajanju Plana pravne integracije Sveučilišta u Mostaru, te je istu uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu te Odluku o izmjenama Odluke o Planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2018. godini.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2017. godinu, kao i Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu.

Također, na sjednici je donešena i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu

Continue Reading