Connect with us

Scena

Marinko Gilja imenovan za generalnog direktora EP HZHB

Vlada FBiH danas je van snage stavila Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH od 9.3.2011. godine, te donijela Odluku da ove dužnosti privremeno, a najduže do tri mjeseca, obavljaju Jusuf Duraković (predsjednik), Ivica Krzelj i Nihad Vejzović (članovi).

Vlada je poništila Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH i donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova UO, do imenovanja novog, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Pero Goluža (predsjednik), Damir Ljubić, Mirjana Milićević, Edita Rokša, Adnan Efendić, Džemail Ćibo i Fuad Mujakić (članovi). Donesene su odluke o raspisivanju javnog poziva konkursa za izbor članova Upravnog odbora i o kriterijima za njihov izbor, te je imenovana komisija koja će provesti ovaj postupak.

Vlada je izmijenila postojeće Rješenje i za člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje FBiH imenovala Renata Škrobu.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju člana Monitoring tima Vijeća ministara BiH za praćenje aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2013.-2015. godina, te je za člana imenovan Alen Mašić.

Izmjenom Rješenja, za članicu Drugostupanjske stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovana je Enisa Teskeredžić.

Danas donesenom Odlukom, Federalna vlada dala je suglasnost na Rješenje federalnog ministra zdravstva o imenovanju Tijela za pregovore s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH.

Prihvativši informaciju o XXI skupštini Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, održanoj 28.10.2015. godine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripremi prijedloge odluka o pokretanju procedure raspisivanja javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u ovom gospodarskom društvu uime državnog kapitala. Također, Federalno ministarstvo će pripremiti i tekst javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za ove pozicije.

Vlada FBiH je danas razrijeÅ¡ila dosadaÅ¡nje članove Uprave Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, te Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća dala prethodnu suglasnost za donoÅ¡enje Odluke o imenovanju članova Uprave u sastavu Bajazit JaÅ¡arević (generalni direktor), Nevad lkanović (izvrÅ¡ni direktor za proizvodnju), Mensura Zuka (izvrÅ¡na direktorica za pravne i kadrovske poslove), Senad Salkić (izvrÅ¡ni direktor za kapitalne investicije), Muhamed Ražanica (izvrÅ¡ni direktor za ekonomske poslove) i Esed Džananović (izvrÅ¡ni direktor za distribuciju). Prethodno se Vlada upoznala s predloženom listom kandidata za članove Uprave – generalnog i izvrÅ¡nih direktora Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i izvjeÅ¡tajem Komisije za provoÄ‘enje javnog konkursa za imenovanje članova Uprave. Zadužila je Nadzorni odbor ovog privrednog druÅ¡tva da poduzme aktivnosti i donese odgovarajuće akte za poniÅ¡tenje javnog konkursa objavljenog 14.10.2015. godine u dijelu koji se odnosi na poziciju izvrÅ¡nog direktora za snabdijevanje i trgovinu – i da, u Å¡to kraćem roku donese Odluku o njegovom ponovnom raspisivanju. Ujedno, Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH da, u Å¡to kraćem roku, pokrenu aktivnosti i pristupe usklaÄ‘ivanju Statuta sa odredbama Zakona o privrednim druÅ¡tvima i Zakona o radu.

Za članove Državne komisiju za granicu BiH su nominirani Željko Obradović, Zijad Džananović i Denis Tabučić.

Amra Krajina danas je imenovana za predstavnicu Vlade FBiH u Zajednički monitoring komitet IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a Azra Džigal za njenu zamjenicu.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar suglasnost za imenovanje Marinka Gilje za generalnog direktora – člana Uprave ovog privrednog druÅ¡tva, na mandatni period u trajanju od četiri godine.

Za direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaÅ¡tite – LjubuÅ¡ki danas je privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora, imenovan Antonio Radić.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, i to odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora i o raspisivanju javnog oglasa, rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata i teksta javnog oglasa. Ujedno, danas je za zamjenika direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Vlada FBiH privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovala Ivana Rogića.

TAGOVI tropolje.info

Continue Reading