Connect with us

Ekonomija

Vlada FBiH prihvatila Strategiju razvoja sustava socijalne i dječje zaštite u FBiH 2024-2030.

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas donesenim zaključkom prihvatila je Strategiju razvoja sustava socijalne i dječje zaštite u FBiH za razdoblje od 2024. do 2030. godine, te je uputila na razmatranje i usvajanje Parlamentu FBiH. Dokument je sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu Odluke o izradi sektorske Strategije razvoja sustava socijalne i dječje zaštite u FBiH.

Tri su strateška cilja ovog dokumenta. Prvi je smanjiti siromaštvo i ublažiti posljedice siromaštva, drugi osnažiti i ubrzati inkluziju marginaliziranih pojedinaca i grupa, a treći ojačati institucionalne mehanizme i kapacitete.

Kako je navedeno u Strategiji, prioritetni koraci za ostvarenje prvog cilja su preventivno djelovanje na smanjenju rizika od siromaštva, kao i smanjenje stupnja izloženosti posljedicama siromaštva. Između ostalog, naglasak je stavljen na pravovremeno poduzimanje adekvatnih mjera na smanjenju siromaštva, zatim aktiviranje korisnika socijalne zaštite, te razvoj društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija.

Fokus je i na ublažavanju posljedica siromaštva kroz kvalitetniji obuhvat pojedinaca i obitelji/domaćinstava u stanju socijalne potrebe i povećanje efikasnosti socijalnih davanja. Istaknuto je i provođenje mjera na unapređenju mehanizma identificiranja pojedinaca i grupa u stanju siromaštva, kao i redefiniranje postojećih modela podrške socijalno ugroženom stanovništvu, te razvoj i jačanje modaliteta sistemskog ulaganja u djecu i obitelj.

Ključni pravci djelovanja za ispunjenje drugog cilja su preveniranje institucionalizacije i jačanje procesa deinstitucionalizacije. To podrazumijeva smanjenje broja korisnika institucionalne zaštite kroz standardiziran sustav identifikacije osoba u riziku od razdvajanja od obitelji i implementaciju adekvatnih programa prevencije. Jačanje procesa deinstitucionalizacije usmjereno je na smanjivanje socijalne isključenosti. Taj prioritet u fokus stavlja dinamiziranje započetih procesa transformacije ustanova socijalne zaštite i proširenje lepeze usluga koje se nude u okviru ustanova socijalne zaštite, kao i uspostavu i podršku programima uspješne resocijalizacije i reintegracije korisnika u lokalnim zajednicama.

Kao prioriteti za ostvarenje trećeg cilja ove strategije navedeni su redefiniranje i reorganiziranje institucionalnih mehanizama sustava socijalne i dječije zaštite, te jačanje kapaciteta institucija u sustavu socijalne zaštite. To uključuje uspostavljanje jasnih pravnih okvira kojima će se urediti pitanja nadležnosti, poslova, prava, nadzora, usklađenosti s međunarodnim standardima, poštivanja ljudskih prava i pravne sigurnosti pojedinaca i obitelji u stanju potrebe.

Ovaj prioritet naglašava i potrebu reorganiziranja poslova i zadataka povjerenih centrima za socijalni rad, te njihovo usklađivanje s propisanim standardima za obavljanje stručnih poslova. U fokusu je i jačanje kadrovskih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta institucija u sustavu socijalne i dječije zaštite, a naročito uspostavljanje i razvijanje sustava kontinuiranog stručnog osposobljavanja i supervizije zaposlenika u nadležnim institucijama iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

U Strategiji su naznačeni i strateški projekti za koje se očekuje da će dati ključni ostvarivanju vizije razvoja sustava socijalne i dječije zaštite u FBiH. Uz pregled aktivnosti na provođenju Strategije, ovaj dokument sadrži i pregled potrebnih financijskih sredstava za implementaciju predviđenih mjera i projekata, te pregled potencijalnih izvora sredstava. Između ostalog, navedeno je da je Strategijom razvoja sustava socijalne zaštite u FBiH predviđena implementacija 20 mjera u vrijednosti od oko 270 milijuna KM na godišnjoj razini, što čini oko 3,15 posto projiciranog proračuna svih razina vlasti u Federaciji.

Obrazloženo je i da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ovu sektorsku strategiju finaliziralo nakon provedenih svih propisanih faza i procedura, uključujući javne konsultacije, te pribavljanje mišljenja relevantnih institucija. Također, naglašeno je da su ciljevi Strategije u potpunosti usklađeni s odredbama konvencija o osnovnim ljudskim pravima koje su usvojile Ujedinjene nacije, a ovaj dokument usklađen je i s Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, odnosno Agendom 2030, u čijem definiranju je značajnu globalnu ulogu imala Europska unija, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću./HMS/

Continue Reading