Connect with us

Uncategorized

PRIM.DR.SC.JADRANKA KNEŽEVIĆ DR.MED.

Rođena u Dobriču 1960. – općina Široki Brijeg, BiH
Udata ima dvoje djece
Osnovna škola: Polog
Srednja škola: Srednja medicinska škola u Mostaru
Visokoškolska izobrazba: Medicinski fakultet u Novom Sadu
Po završenom medicinskom fakultetu dolazi u Mostar tražeći posao liječnika, ali bez
uspjeha
Posao nalazi u Zenici i počinje raditi kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja
Zenica,a zatim u Zavodu za medicinu rada u Zenici.
Sa početkom rata dolazi u Mostar kada se raspoređuje na Heliodrom,a zatim Ratnu
bolnicu u Mostaru
Ratna bolnica – rad na animaciji davatelja na terenu i u bolnici
Ratna bolnica po završenom ratu prerasta u Kliničku pa Sveučilišnu kliničku bolnicu
Mostar gdje i danas radi kao Pročelnica Transfuzijskog centra
Do tada radila na odjelu za promidžbu i animaciju davatelja krvi i proizvodnju krvnih
pripravaka
Specijalizacija iz Transfuzijska medicine: Po prestanku rata nastavak specijalizacije u
Zagrebu u Hrvatskom zavodu za Transfuzijsku medicinu i Kliničkom bolničkom centru
Rebro.

SKB Mostar: Operacije nastavljene, apel za darivanje krvi i dalje na snazi  / Bljesak.info | BH Internet magazin

Magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s temom
„Povezenost prijeoperacijske funkcije trombocita i potrebe za transfuzijskim liječenjem kod
bolesnika koji se na dvojnoj antiagregacijskoj terapiji podvrgavaju koronarnom
premoštenju“
Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Mostaru sa temom“Stratifikacija rizika
krvarenja kod kardiokirurških bolesnika primjenom rotacijeke tromboelastometrije“
Angažiranost na Medicinskom fakultetu od osnutka i Fakultetu zdravstvenih studija u
Mostaru
Sudjelovala u osnivanju Liječničke komore HNŽ-a i bila prva predsjednica iste.

Continue Reading